Egzaminy

 

Informacja dla uczniów

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych

 

MATURA

1. Procedury -  Matura 2015 

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015

6. Prezentacja matura 2015_ październik 2014

7. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o terminach egzaminów - aktualizacja z dnia 2 grudnia 2014 r.

8. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z infromatyki w 2015 r.

 

EGZAMIN ZAWODOWY | EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.12

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowa-dzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2014/2015

4. Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie terminów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2015

5. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.