Dane adresowe | English |

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka

Menu Podmiotowe
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Nr 36 im Marcina Kasprzaka funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.256 poz.2572) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222). W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany statut Zespołu Szkółnr 36 im. Marcina Kasprzaka, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:

Finansowania zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania dopuszczany do użytku przez dyrektora szkoły, zawierający treści podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach, program profilaktyki, program profilaktyki uzależnień i program wychowawczy.

Wynagradzania pracowników:

  • nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r.
  • pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458 z 2008 r. ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1050)
Menu Przedmiotowe

Copyright by Zespół Szkół Nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie