Regulamin


Regulamin Akademii Sieciowej CISCO®
Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie


§1 UWAGI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas wszystkich zajęć prowadzonych w ramach Akademii Sieciowej CISCO działającej w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.
2. Naruszanie zasad regulaminu przez kursanta może stanowić podstawę do wyłączenia kursanta ze szkolenia.
3. Naruszanie zasad regulaminu przez instruktora może stanowić podstawę do złożenia skargi do Administratora Akademii Sieciowej CISCO w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, Pana Marcina Gołębieckiego lub do Kierownika odpowiedzialnego za praktyczną naukę zawodu w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, Pana Andrzeja Kudelskiego.

§2 PRAWA UCZESTNIKA KURSU

1. Wszyscy uczestnicy kursu Akademii Sieciowej CISCO na pierwszych zajęciach każdego szkolenia są informowani przez instruktora o planie zajęć, a w szczególności o:
- terminarzu i temacie konkretnych zajęć,
- terminie i warunkach zaliczenia egzaminu końcowego (Final Exam)
2. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO na prawo:
- uczęszczania na zajęcia wykładowe prowadzone w ramach Akademi Sieciowej Cisco,
- korzystania z materiałów szkoleniowych i laboratoryjnych opracowywanych w ramach Akademii Sieciowej Cisco,
- korzystania z zasobów sprzętowych i programowych udostępnionych w ramach Akademii Sieciowej Cisco w wyznaczonym przez instruktorów prowadzących czasie,
- otrzymania w terminie 4 tygodni po ukończeniu semestru kursu odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w kursie.
3. Uczestnik kursu na prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące zajęć i instruktorów prowadzących do:
- instruktorów Akademii Sieciowej CISCO w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie,
- administratora Akademii Sieciowej CISCO w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie,
- kierownika praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.

§3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU

1. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO ma szczególny obowiązek:
- wykonywać polecenia kierownika i instruktorów Akademii Sieciowej CISCO,
- zapoznać się oraz poświadczyć ten fakt podpisem z Regulaminem Akademii Sieciowej CISCO i Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie,
- stosować się do ww. regulaminów,
- nie utrudniać swoim zachowaniem przeprowadzania zajęć instruktorom Akademii Sieciowej CISCO oraz realizacji zadań innym kursantom.
2. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO jest zobowiązany do:
- uczęszczania na zajęcia laboratoryjne i wykładowe prowadzone w ramach Akademii Sieciowej CISCO,
- przystępowania w wyznaczonym terminie do egzaminów sprawdzających będących ewaluacją wiedzy uzyskanej podczas kursu (Chapter Exam),
- przystąpić w wyznaczonym terminie do końcowego egzaminu teoretycznego (Final Exam).
3. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO, który w ww. terminach nie zdał odpowiednich egzaminów i zaliczeń, jest zobowiązany uzupełnić braki w terminie uzupełniającym.
4. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO, który w nie posiada wszystkich wymaganych zaliczeń warunkujących zakończenie szkolenia w chwili zakończenia trwania danej klasy, jest zobowiązany do powtórzenia nie zaliczonego kursu.
5. Dzień zakończenia konkretnej klasy nie może przypadać wcześnie niż jeden tydzień po ostatnich zajęciach.

§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Akademii Sieciowej CISCO są zajęciami pozalekcyjnymi.
2. Klasa nie może liczyć więcej niż 10 kursantów.
2. Minimalna liczba godzin dla kursu IT Essentials wynosi 10 godzin dla uczniów Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, oraz 20 godzin pozostałych kursantów.
4. Powyższy schemat zajęć nie dotyczy spotkania organizacyjnego, na którym zakładana jest klasa oraz zajęć przeznaczonych na egzamin teoretyczny (Final Exam), który odbywa się po zakończeniu kursu.
5. Akademia Sieciowa CISCO działająca w Zespole Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie zastrzega sobie prawo zmiany organizacji zajęć w przypadku zmiany organizacji Cisco Networking Academy.
6. Treść zajęć, terminarz oraz dokładne miejsce ich odbycia są przedstawione na stronie internetowej Akademii Sieciowej CISCO.

§4 PROWADZENIE ZAJĘĆ

1. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, w godzinach określonych przez Instruktora.
2. Istnieje możliwość przedłużenia zajęć, za zgodą prowadzącego zajęcia.
3. Instruktor (tzw. Primary Instructor) prowadzący spotkanie jest zobowiązany do przestrzegania organizacji zajęć.
4. Instruktor prowadzący pierwsze spotkanie jest zobowiązany do zapoznania uczestników z Regulaminem Akademii Sieciowej CISCO oraz Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie oraz zebraniem podpisów poświadczających zapoznanie z regulaminami przez uczestników kursu.
5. W przypadku nieobecności Instruktora, zajęcia prowadzi drugi Instruktor tzw. (Secondary Instructor).
6. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia zajęć, Instruktor informuje kursantów o odwołaniu zajęć i podaje termin odrobienia zaległości.
7. Kursanci są zobligowani do systematycznego uzupełniania instrukcji laboratoryjnych podczas zajęć.
8. Kursanci są zobligowani do zdawania podczas zajęć, wskazanych przez instruktora egzaminów.

§5 EWALUACJA WIEDZY

1. Uczestnik kursu Akademii Sieciowej CISCO dysponuje możliwością pobrania egzaminów w następujących terminach:
- w przeciągu 7 dni od czasu ukończenia konkretnego modułu w przypadku zajęć teoretycznych (Chapter Exam),
- w przeciągu 7 dni od zakończenia kursu (Final Exam),
- w ciągu ostatniego dnia zajęć danego kursu (ankieta dotycząca oceny pracy instruktorów i funkcjonowania Akademii - Course Feedback).
2. Instruktor odpowiedzialny za konkretną grupę kursantów ma obowiązek aktywowania egzaminów w ww. przedziałach czasowych.
3. W wyjątkowych, indywidualnych sytuacjach Instruktor odpowiedzialny za konkretną grupę kursantów może ponowić egzamin uzupełniający po zgłoszeniu takowej potrzeby przez kursanta. Zgłoszenie to powinno zostać przedstawione z co najmniej tygodniowym (5 dni roboczych) wyprzedzeniem przed egzaminem końcowym.
5. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego tzw. Final Exam jest zdobycie 80%.
6. Egzamin z konkretnego modułu może być organizowany w środowisku mniej chronionym, bez obecności Instruktora.
7. Egzamin końcowy organizowany jest w środowisku chronionym, w obecności Instruktorów prowadzących klasę.
8. Instruktor prowadzący zajęcia rozliczające jest zobowiązany do uregulowania wszystkich spraw związanych z konkretną grupą kursantów oraz wystawienia certyfikatów ukończenia kursu.
9. Certyfikaty ukończenia kursu są dostępne do odebrania w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie. §6 UWAGI KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje wszystkich kursantów oraz instruktorów Akademii Sieciowej CISCO Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.