Kompleksowo Zawodowi

O projekcie

Projekt Kompleksowo zawodowi jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego od 1 grudnia 2011 do 30 września 2013

Działania

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów i potrzeb rozwojowych nauczycieli wybranych szkół oraz pracodawców województwa mazowieckiego,
 • organizację zajęć dla uczniów w ramach programu rozwojowego szkół – zajęcia z doradcami zawodowymi, trening umiejętności społecznych, zajęcia wyrównawcze dla uczniów wykazujących braki edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia przygotowujące do egzaminów pisemnych i praktycznych dla uczniów klas IV, zajęcia łączące wiedzę z różnych przedmiotów dla uczniów uzdolnionych; organizację specjalistycznych kursów zawodowych wyposażających uczniów w dodatkowe umiejętności/kwalifikacje podnoszące ich atrakcyjność na rynku pracy,
 • organizację 2-tygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów,
 • organizację zajęć doskonalących wiedzę i kompetencje zawodową nauczycieli – seminaria konsultacyjno-szkoleniowe, 2-tygodniowe staże zawodowe,
 • stworzenie platformy IT do przepływu informacji między uczniami, nauczycielami, doradcami zawodowymi, przedsiębiorcami – m. in.: testy sprawdzające wiedzę uczniów, testy pomagające ocenić predyspozycje zawodowe uczniów, materiały szkoleniowe z zajęć, profile firm działających w interesujących branżach, ogłoszenia o stażach/praktykach,
  stworzenie i prowadzenie działalności szkolnych ośrodków kariery wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, materiały i narzędzia metodyczne w zakresie doradztwa zawodowego stanowiących miejsce spotkań i wymiany doświadczeń uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, przedsiębiorców, pracowników PSZ,
 • organizację wycieczek zawodoznawczych – wizyty uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, poznawanie wykorzystywanych technologii itp.
 • organizację wyjść edukacyjnych – np. Festiwal Nauki,
 • organizację targów wystawienniczych SzOW – prezentacja oferty szkół, pokazy, prezentacje multimedialne,
 • organizację konkursu na najlepszy projekt uczniowski integrujący wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii i kompetencji kluczowych.

Realizatorzy

Ecorys Polska Sp. z o.o.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa – Biuro Edukacji
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej
Ecorys UK

Więcej informacji na Kompleksowo zawodowi - zdobywcy przyszłości