Atrakcyjny Zawodowo Pracownik

Szanowni Państwo!

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie programowania 2007-2013 skutecznie aplikuje o środki unijne na różnorodne projekty. Obejmują one problematykę zatrudnienia osób bezrobotnych, ale też przede wszystkim zaspokajają potrzeby edukacyjne uczniów wolskich szkół.
Mamy przyjemność poinformować, że nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.>

Nasz projekt „Atrakcyjny zawodowo pracownik – program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” uzyskał dofinansowanie na realizację zajęć pozalekcyjnych w latach 2011 – 2012 r., z Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Uczestnicy projektu wzbogaceni w nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, staną się poszukiwanymi fachowcami i specjalistami.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 144 osoby z klas pierwszych i drugich szkoły o zainteresowaniach elektroniką, informatyką i teleinformatyką, którzy przejdą kolejne etapy rekrutacji.

Rekrutacja rozpocznie się od ogłoszenia naboru (radiowęzeł szkolny, strona WWW projektu). Na podstawie zgłoszeń uczniów zostanie utworzona elektroniczna baza danych kandydatek i kandydatów.
Ze względu na zidentyfikowane nierówności dotyczące płci, w procesie rekrutacji szczególny nacisk będzie położony na pozyskanie do projektu uczestniczek i będą one miały pierwszeństwo w procesie rekrutacji.

Dane potencjalnych uczestników projektu zostaną zweryfikowane pod kątem dochodu. W procesie rekrutacji wyłonione zostaną 144 osoby. W przypadku gdy liczba chętnych do udziału w projekcie będzie większa niż zakładano, zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny obejmujący wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki i teleinformatyki. Utworzona również zostanie lista rezerwowa składająca się z 25 kolejnych osób. Każdy z zakwalifikowanych do projektu uczestników podpisze deklarację udziału w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich deklarację podpiszą również rodzice/opiekunowie prawni).

Zajęcia odbywać się będą w latach 2011 – 2012, w siedzibie szkoły, w trybie pozalekcyjnym w godzinach 15.30 – 18.30. Planuje się opracowanie harmonogramu zajęć, jego doprecyzowanie i przedstawienie uczestnikom.

„Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie” jest jednym z projektów, którego wdrożenie może przynieść w przyszłości wymierne korzyści edukacyjne zarówno szkole, jaki i jej adeptom.

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy ukończą:
- zajęcia przygotowujące do uzyskania uprawnień SEP do 1kV
- zajęcia z doradztwa zawodowego

Ponadto, zgodnie z założeniami projektu, każdy uczestnik ukończy jedno spośród proponowanych poniżej zajęć:

- programowanie sterowników
- dokonywanie pomiarów teletransmisji sieci teleinformatycznych
- programowanie mikrokontrolerów i robotów
- projektowanie w grafice 3D

zgodnie z deklaracją złożoną podczas naboru. Ukończenie zajęć zostanie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa w projekcie. Celem naszego projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie oraz zdobycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które umożliwi im dostosowanie się do potrzeb aktualnego rynku pracy, oraz wzmocni ich zdolności do zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału