Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Zapraszamy Uczniów do udziału w Krajowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej. Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza.

Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych. I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.

Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń. Szkolny etap Olimpiady odbędzie się 8 listopada 2018 roku o godzinie 8.00 w sali 152. Zgłoszenie uczniów do konkursu, do środy 7 listopada, przyjmuje p. Mariusz Kowalczyk (sala 152). Więcej informacji odnośnie olimpiady na stronie http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczn...

Uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak zależne od decyzji senatów tych uczelni.

• Uniwersytet Wrocławski - finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci - również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne;
• Uniwersytet Jagielloński - laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.
• Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.