Wyniki egazaminów


Wyniki egzaminów zawodowych w Technikum Elektronicznym nr 1 w roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do roku szkolnego 2010/2011.

Zawód

Liczba absolwentów, którzy:

Zdawalność egzaminu:

przystąpili do egzaminu:

zaliczyli dany etap egzaminu:

w roku 2011

w roku 2012

311[07] Technik elektronik

1.etap

pisemny

7

5

81,22%

71,43 %

2.etap praktyczny

9

8

22,22 %

88,89%

Ogółem dla zawodu:

34%

77,78 %

312[01] Technik informatyk

1.etap

pisemny

96

87

75 %

90,63 %

2.etap praktyczny

87

78

92,86 %

89,65 %

Ogółem dla zawodu:

71,83 %

82,65 %

Wyniki egzaminów maturalnych w Technikum Elektronicznym Nr 1 w roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu do średnich wyników w województwie mazowieckim oraz w kraju.

Wyniki w naszym technikum

Średnie wyniki w województwie

Średnie wyniki krajowe

Liczba absolwentów którzy:

przystąpili do wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych

110

11 435

otrzymali świadectwa dojrzałości

105

8647

Odsetek sukcesów:

95,5 %

76 %

Należy przy tym podkreślić, że jest to wynik lepszy w stosunku do ubiegłego roku szkolnego o około 9 punktów procentowych.

Uwzględniając zdawalność z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, z części pisemnej, wynosiła ona:

  1. z języka polskiego 99,1 % (w województwie mazowieckim 97%)
  2. z języka angielskiego: 99 % (w województwie mazowieckim 94%)
  3. z języka niemieckiego 100 % (w województwie mazowieckim 96 %)
  4. z języka rosyjskiego 100 % (w województwie mazowieckim 92%)
  5. z matematyki 97,3% (w województwie mazowieckim 90%)