Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do techników i branżowych szkół I stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Sposób postępowania kandydata:

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00.

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00

Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie
Informacje dla kandydatów i rodziców